Journal article

Comparative changes in sugars and lipids show evidence of a critical node for regeneration in safflower seeds during aging.

Public Deposited

Creator
 • Zhou, Lanyu
 • Lu, Lijie
 • Chen, Chao
 • Zhou, Tao
 • Wu, Qinghua
 • Wen, Feiyan
 • Chen, Jiang
 • Pritchard, Hugh W.  ( ORCID   ISNI )
 • Peng, Cheng  ( ORCID )
 • Pei, Jin
 • Yan, Jie
2022

Items:

Metadata